11 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/12/07
  • شاپای الکترونیکی : 27833984
  • ایمیل : Amir.jebelli61[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها