• بررسی رابطه مشتری مداری با عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده رهبری اخلاقی و شدت رقابت در شرکت های تولیدی استان خوزستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 98
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی رابطه مشتری مداری با عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده رهبری اخلاقی و شدت رقابت در شرکت های تولیدی استان خوزستان

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مشتری مداری با عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده رهبری اخلاقی و شدت رقابت در شرکت های تولیدی استان خوزستان می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع همبستگی است در این پژوهش 3 فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه ی مدیران شرکت های تولیدی استان خوزستان به تعداد 480 نفر می باشند، که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه مورد بررسی 214 نفر از مدیران برآورد و مورد بررسی قرار گرفت.

  ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ی استادارد فنگ و همکاران 2019  با 21 سوال بود که بر اساس روایی صوری به استناد نظر اساتید مدیریت، روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (بالای 70 درصد) و پایایی مرکب مورد تایید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های spss20 و pls استفاده شد.

  یافته های حاصل از این مطالعه حاکی از تایید فرضیه های پژوهش از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و همچنین برازش مناسب مدل مفهومی پژوهش می باشد. نتایج به دست امده بیانگر این است که مشتری مداری به شرکت ها کمک می کند تا عملکرد خود را ارتقا دهند. تاثیرات تعدیلگر رهبری اخلاقی و شدت رقابت نشان می دهد که عدم وجود رهبری اخلاقی می تواند برای شرکت های فعال درمحیط های کم رقابت مضر باشد، به علاوه، رهبری اخلاقی تاثیر مثبت در محیط های رقابتی دارد و به شرکت ها کمک می کند تا در محیط های رقابتی عمل کنند و مزایای مشتری مداری را بهتر درک کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها