• بررسی رابطه در نظر گرفتن پیامدهای آتی سازمان با سبک های مدیریت تعارض از طریق الگوهای تصمیم گیری هوشیارانه و الگوهای تصمیم گیری فوق هوشیارانه (مورد مطالعه: سازمان های دولتی یزد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/13
  • تعداد بازدید: 132
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه در نظر گرفتن پیامدهای آتی سازمان با سبک های مدیریت تعارض از طریق الگوهای تصمیم گیری هوشیار (مورد مطالعه: سازمان های دولتی یزد)می­باشد. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران سازمان های دولتی یزد به تعداد 280 می­باشد. به استناد جدول مورگان حجم نمونه برابر با 162 نفر برآورد و به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها در مورد پرسشنامه استاندارد شامل 16 سؤال بود که روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و متخصصان، کارشناسان مدیریت و پایایی آن ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه شرایط بیشتر از 0. 7 تأیید شد. در این پژوهش بر اساس ادبیات و مدل مفهومی 6 فرضیه ارائه شد.

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (با استفاده از نرم افزار spss) و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار pls) استفاده شد. یافته ها تمامی فرضیه ها و برازش مناسب مدل تحقیق را تایید می کند. آزمون فرضیه‌ها ثابت کرده است که درک تعارض و چگونگی مدیریت آن در سازمان، اموری حیاتی هستند و بیشتر تلاش های کارکنان، در این راستا است، تأثیرگذاری کارمندان، گروه ها و سازمان ها، به چگونگی مدیریت تعارض در محل کار، توسط افراد بستگی دارد، نتایج تحقیق حاضر بینشی نسبت به فرآیندهای روانی ارائه می دهد که زمینه ساز اولویت بخشی به سبک های مدیریت تعارض تعاملی در برابر سبک های مدیریت تعارض رقابتی هستند. نتایج، پشتیبانی قوی برای این ادعا ارائه می نمایند که پیامدهای آتی سازمان با سبک های مدیریت تعارض، پیوند دارد. یافته های این تحقیق دارای مفاهیمی برای طرف های مذاکره کننده و تعاملات استراتژیک اجتماعی است. تمرکز بر پیامدهای آتی، می تواند برای هر دو طرف مذاکره کننده دارای مزیت هایی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها