7 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2717-1361
  • ایمیل : info[at]jomsr.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها