• مدل سازی عددی فرسایش خاکریز سد در اثر عبور جریان آب، تا در نظر گرفتن پایداری شیب پایین دست

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 886
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق مدل سازی های فرسایش خاکریزها شامل سه بخش (1) محاسبه دبی خروجی از مخزن سد و مدل سازی هیدرولیکی جریان روی بدنه ی خاکریز، (2) محاسبه ی فرسایش بدنه سد در اثر عبور جریان با استفاده از فرمول های انتقال رسوب و (3) کنترل پایداری شیب پایین دست خاکریز در اثر عبور جریان انجام شده است. خروجی های حاصل از مدل نوشته شده براساس روابط فوق، با داده های حاصل از مدل های آزمایشگاهی و داده های موجود مشاهداتی مقایسه شده که نتایج حاصل از مدل عددی تطابق خوبی با نتایج مدل های آزمایشگاهی و تست های صحرایی نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها