• بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (ocb) و عملکرد کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2274
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در پژوهش حاضر ارتباط میان رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی بناب با هدف ارتقاء عملکرد کارکنان باتوجه به رفتارهای شهروندی سازمانی  )متغیرهای مورد مطالعه رفتارهای شهروندی سازمانی عبارتند از: 1-نوعدوستی 2- وظیفه شناسی3-  جوانمردی 4-نگرش مدنی 5- احترام(  در سال 1392 مطالعه گردید. باتوجه به هدف تحقیق، اهداف فرعی و فرضیه های پژوهش تدوین شدند. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی بود که به شیوه همبستگی انجام شد و از روش پیمایشی جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. در این راستا کارکنان دانشگاه آزاد بناب به عنوان جامعه آماری انتخاب و جهت سنجش متغیرهای رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان بترتیب از پرسشنامه های 22سوالی و 21سوالی) هر دو مبتنی بر طیف لیکرت( استفاده شد. پس از بررسی روایی پرسشنامه ها، جهت محاسبه پایایی آنها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از تعیین حجم نمونه، تعداد 228 پرسشنامه درخصوص سنجش متغیرهای رفتارهای شهروندی و عملکرد توزیع گردید. جهت انجام محاسبات از برنامه های نرم افزاری spss، excel و  آزمونهای همبستگی، رگرسیون و خی دو استفاده گردید. درنهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین وجود این رابطه معنی دار درخصوص تک تک مولفه های تعریف شده رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان نیز بررسی و تصدیق گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها