• آیا اثر 17- بتا استرادیول در هسته لوکوس سرولئوس در تعدیل درد موشهای صحرایی نر به وسیله گیرنده های gabaa وساطت می شود؟

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 816
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  استرادیول استروئید نورواکتیوی است که در نواحی مغزی متعددی از جمله لوکوس سرولئوس (lc) یافت می شود. استرادیول درک درد را از طریق اتصال به گیرنده های استروژنی و نیز واکنش آلوستریک با گیرنده های غشایی دیگر مثل گیرنده های گلوتاماتی و gabaa تعدیل می نماید. lc در تعدیل پایین رو و نورآدرنرژیک درد نقش دارد. برای مطالعه اثر -17β استرادیول در تعدیل درد حاد و مداوم و مکانیسم اثر آن، فرمالین به پنجه پای موشهای صحرایی نر تزریق شد. پاسخ های القا شده با فرمالین شامل مدت زمان لیسیدن و خم کردن پای ملتهب و تعداد تکانهای ناگهانی آن به مدت 60 دقیقه پس از تزریق 50 میکرولیتر فرمالین 2% ثبت شد. همچنین، بیان ژن های زیرواحدهای α2 و γ1 گیرنده gabaa یا استفاده از تکنیک rt-pcr بررسی گردید. نتایج مطالعه اخیر نشان داد که تزریق -17β  استرادیول به داخل lc، فاز دوم درد القا شده با فرمالین را کاهش داد ولی اثری روی فاز اول آن نداشت (p<0.05). آنتاگونیست گیرنده gabaa (بیکوکولین( اثر ضددردی ناشی از-17β استرادیول را به حالت پایه برگرداند، ولی میزان بیان ژ ن های زیر واحدی α2 و γ1 گیرنده gabaa تغییر معنی داری را نشان نداد. براساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که اثر بی دردی-17βاسترادیول روی درد التهابی القا شده با فرمالین احتمالا از طریق گیرندههای غشایی gabaa وساطت می شود ولی این اثر در سطح بیان ژن زیرواحدهای این گیرنده اعمال نمی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها