• تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی در کاهش بی ثباتی ازدواج در زنان مراقب افراد با ناتوانی جسمی و حرکتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/01
  • تعداد بازدید: 104
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی در کاهش بی ثباتی ازدواج در زنان مراقب افراد با ناتوانی جسمی و حرکتی

  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش بی ثباتی ازدواج بود. پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش آزمایشی، 24 نفر از مراقبان افراد با ناتوانی جسمی و حرکتی که با نمونه گیری در دسترس براساس مصاحبه اولیه و به صورت داوطلبانه انتخاب شده بودند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (12 نفر) و گواه (12 نفر) گمارده شدند.

  گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت مصاحبه انگیزشی گروهی قرار گرفتند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. شرکت کنندگان در پژوهش قبل و بعد از اتمام مداخله به وسیله پرسشنامه بی ثباتی ازدواج مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از روش کواریانس یک راهه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مصاحبه انگیزشی گروهی موجب کاهش معنی دار بی ثباتی ازدواج در زنان مراقب معلولین جسمی و حرکتی شد. بنابراین، مصاحبه انگیزشی گروهی بر کاهش بی ثباتی ازدواج مؤثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها