• بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شهر شیراز در روند مدیریت شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/09
  • تعداد بازدید: 142
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شهر شیراز در روند مدیریت شهری

  رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و پیچیدگی ماهیت مسائل شهری موجب شده که تأکید و توجه مدیران و برنامه ریزان بیش از هر زمان دیگر به سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهروندان معطوف گردد. از این رو، امروزه مشارکت مردم در فرایند مدیریت شهری به شدت در مرکز توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شهر شیراز در روند مدیریت شهری بود.

  این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جهت بررسی فرضیات تحقیق و رتبه بندی متغیرها از نرم افزار spssاستفاده شده است. جامعه آماری این مقاله، کلیه شهروندان شهر شیراز و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان384 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری، تصادفی در دسترس بود.

  برای آزمون فرضیات تحقیق، از نرم افزار spss و آزمون های تی تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داده است که احساس تعلق، اعتماد فرد به شهرداری، آگاهی در مورد امور شهری، پایگاه اجتماعی– اقتصادی شهروندان و قوانین و مقررات موجود بر مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت شهری تاثیر معناداری داشته اند و همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار شد. همچنین؛ نتایج آزمون رتبه بندی نشان داد که پایگاه اجتماعی– اقتصادی شهروندان در رتبه اول و قوانین و مقررات موجود در رتبه آخر به لحاظ تاثیر گذاری بر بر مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت شهری بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها