• رایحه درمانی و کاهش اضطراب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/24
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  رایحه درمانی و کاهش اضطراب

  یکی از شکایت های شایع سالمندان در اعمال جراحی ارتوپدی خصوصا تعویض مفصل زانو اضطراب می باشد. امروزه روش های غیر دارویی از جمله رایحه درمانی در بهبود برخی علایم بیماران و مددجویان مورد توجه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی با گل محمدی برشدت اضطراب سالمندان تحت جراحی تعویض مفصل زانو انجام شده است.

  در این مطالعه نیمه تجربی که تعداد 80 نفر از سالمندان تحت جراحی تعویض مفصل زانو با توجه به معیار ورود، به شیوه نمونه گیری در دسترس، به وسیله انتخاب تصادفی ساده بیمارستان ها (محب و شفا) وارد مطالعه شدند و به ترتیب در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. مداخله رایحه درمانی 24 ساعت بعد از جراحی و در چهار نوبت به فاصله 30 دقیقه از هم انجام شد.

  طول مدت مداخله، دو ساعت برنامه ریزی شد. ابزار سنجش اضطراب مقیاس عددی دیداری اضطراب (vas-a) بود. از نظر اطلاعات دموگرافیک تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود نداشت. تفاوت آماری معنی داری در مورد نمره اضطراب در گروه کنترل قبل و بعد از آزمون مشاهده نشد  (p=0.304). اما در گروه آزمون، قبل و بعد از مداخله درخصوص متغیر اضطراب تفاوت معنی دار مشاهده گردید (p<0.001).

  ضمن اینکه یافته ها نشان داد مقایسه تفاضل نمره اضطراب بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل کاهش معنی دار داشته است (p<0.001). به نظر می رسد بر اساس یافته های مطالعه، رایحه درمانی با گل محمدی می تواند در کاهش اضطراب این دسته از بیماران سالمند بعد از جراحی موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها