• اندازه گیری شکاف کیفیت خدمات ادراک شده از دیدگاه ذی نفعان کلیدی نظام آموزش و پرورش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/26
  • تعداد بازدید: 191
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  اندازه گیری شکاف کیفیت خدمات ادراک شده از دیدگاه ذی نفعان کلیدی نظام آموزش و پرورش

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مجتمع آموزشی مفید بر مبنای مدل سروکوآل انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام والدین (5490) و دانش آموزان (2745) مجتمع آموزشی مفید می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 348 نفر از دانش آموزان و 209 نفر از والدین ایشان در نظرسنجی شرکت کردند.

  ابزار گردآوری یافته ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مدل سروکوال برای ارزیابی کیفیت خدمات مدارس متناسب سازی شده و برای تعیین روایی از روایی محتوایی و تایید اساتید متخصص استفاده شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ کل پرسشنامه با ضریب 0.94 اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی وضعیت خدمات ادراک شده از متوسط بالاتر است. همچنین انتظارات شرکت کنندگان در حد بالایی قرار دارد. در نهایت، مقایسه انتظار مخاطبان و ادراکشان نشان می دهد که انتظارات از این مجتمع اندکی بیشتر از ادراک است و در تمامی ابعاد سروکوال، شکاف منفی مشاهده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها