• بررسی نقش وبلاگ آموزشی در کنترل مدیریت یادگیری کلاس های چند پایه شهرستان کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/22
  • تعداد بازدید: 108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی نقش وبلاگ آموزشی در کنترل مدیریت یادگیری کلاس های چند پایه شهرستان کرمانشاه

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش همبستگی می باشد که تحت عنوان نقش طراحی وبلاگ آموزشی در مدیریت کلاس های چند پایه شهرستان کرمانشاه صورت گرفته است. جامعه آماری ما کلاس های چندپایه شهرستان کرمانشاه می باشد که از طریق روش تصادفی تعداد 51 کلاس مشخص گردید. ابزار پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته بوده که از طریق آلفای کرونباخ، پایایی آن ها برای متغیر مستقل بین 0.81 - 0.76 و برای متغیر وابسته 0.80 بدست آمد.

  روایی این پرسشنامه ها نیز توسط تعدادی از اساتید متخصص این رشته مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی و ... و آمار استنباطی مانند آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که بین اصل چند رسانه ای بودن، اصل مجاورتی مکانی، اصل کانال های حسی و اصل تفاوت های فردی با طراحی وبلاگ آموزشی رابطه معنادار وجود دارد که در این میان، اصل چندرسانه ای بودن رابطه بیشتری با طراحی وبلاگ آموزشی را دارا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها