• اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/18
  • تعداد بازدید: 164
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97

  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 1397 انجام شده است. در این پژوهش از روش تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی شهرستان شیراز در سال 1397 بود که در ادامه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر از آنها که نمره بالا از این پرسشنامه را بدست آورده بودند به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.

  هر دو گروه قبل از شروع مداخله پرسشنامه های تاب آوری کونور و دیویدسون را تکمیل کرده بودند. گروه آزمایش بسته آموزشی واقعیت درمانی را در هشت جلسه دریافت کرد. سپس پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون مجددا توسط هر دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس موید آن بود که مداخله مبتنی بر واقعیت درمانی تاثیر معنی داری بر تاب آوری زنان سرپرست خانوار نداشت و به رغم اینکه نمرات تاب آوری گروه آزمایش در اجرای پس آزمون بالاتر از گروه گواه بود، اما این تفاوت معنی دار نبود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها