• شناسایی ابعاد و مولفه های کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/06
  • تعداد بازدید: 127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  شناسایی ابعاد و مولفه های کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

  کارآفرینی فرهنگی به دلیل ماهیت فرهنگی و تاثیر آن بر پیشرقت اقتصادی کشور موجب شده در ایران بیش از بیش به این مقوله توجه شود. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی استان سمنان بوده است. روش پژوهش حاضر ترکیبی اکتشافی (کیفی و کمی) و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران حوزه کارآفرینی، مدیریت فرهنگی، گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، استان سمنان بودند که تعداد 30 نفر از آنها بصورت هدفمند انتخاب شدند.

  علاوه بر این از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن با روش روایی محتوا و با نظر اساتید ، مورد تایید و برای سنجش پایایی آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب آن 0.88 حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش های متعددی همچون نرم افزار اس پی اس اس، آموس، نسخه 24 استفاده شده است. روش تحلیل مضمون، به شکل گیری 5 بعد اصلی ( مهارت بازاریابی، مهارت فردی، بستر فرهنگی، نوآوری و ساختار ) و 26 مولفه منجر شد. همچنین نتایج نشان داد تمام ابعاد و مولفه ها دارای بار عاملی مناسب بودند و مقدار ضریب استاندارد همه ابعاد در سطح مناسبی بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها