• چگونگی طراحی و تدوین برنامه درسی در تولید و اشتغال زایی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور واحد خمین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/05
  • تعداد بازدید: 153
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  چگونگی طراحی و تدوین برنامه درسی در تولید و اشتغال زایی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور واحد خمین

  هدف اصلی پژوهش حاضر، چگونگی طراحی و تدوین برنامه درسی در تولید و اشتغال زایی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور واحد خمین است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود، برای گردآوری داده ها از روش پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.

  برای سنجش آزمون فرضیه ها از معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری نیز از دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خمین و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتایج حاصل بیانگر وجود ابطه مثبت و معنادار میان تولید و اشتغال زایی دانشجویان بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها