• بررسی تاثیر ارزش های مصرف بر قصد خرید با نقش میانجی قابلیت اطمینان به محصولات غذایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 96
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های مصرف بر قصد خرید با نقش میانجی  قابلیت اطمینان به محصولات غذایی  (مورد مطالعه:  فروشگاه اتکا در شهر ساری)بود. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه اتکا در شهرساری در سال1401 بودند برای محاسبه تعداد نمونه در جامعه نامعلوم فرمول کوکران استفاده‌شده بود، که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 تعیین‌شده بود. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه27سؤال استاندارد چای و همکاران(2022)؛ کیم وهمکاران (2020) است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از7/0 تائید شد وپرسشنامه‌ها به روش غیراحتمالی دردسترس دراختیار مشتریان قرارگرفته است. روایی پرسشنامه براساس آزمون cvr سنجیده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل آماری یافته‌ها، ازآمارتوصیفی واستنباطی استفاده‌شده است.

  دربخش نخست، تجزیه‌وتحلیل توصیفی یافته‌ها به‌صورت ترسیم جداول و نمودارهای فراوانی ارائه شد. در بخش دوم برای استنباط آماری و آزمون فرضیات از نرم‌افزار آماری spss نسخه 24 و مدل‌سازی معادلات ساختاری smart pls  ارائه شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تأیید قرارگرفته‌اند و قابلیت اطمینان به محصولات غذایی به طور معناداری میان ارزش های مصرف بر قصدخرید نقش میانجی ایفا می کند و قابلیت اطمینان نیز بیشترین تاثیر را بر قصد خرید دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها