• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 1006
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  جامعه پذیری سازمانی فرآیندی است که طی آن فرد تازه وارد ارزشها، هنجارها، الگوهای رفتاری و مقررات سازمان را برای ایفای نقش در سازمان فرا می گیرد و با پذیرش هنجارها و معیارهای سازمان با آن همسو می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش راکارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان تشکیل می دهند و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد 322 نفربه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های جامعه پذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین جامعه پذیری سازمانی و خرده مقیاس های آن یعنی آشنایی با فرهنگ سازمان و توجیه و معارفه مقدماتی با اثربخشی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین جامعه پذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی با توجه به متغیرهای دمگرافیگ نیز رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها