• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/01
  • تعداد بازدید: 821
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تعیین اثرات ساختگاه با لحاظ نمودن رفتار دینامیکی خاک محلی یکی از چالش های مهم پیشرو در بسیاری از پروژه های اجرایی و همچنین تحقیقاتی محسوب می گردد. از طرفی با توجه به رویکرد جدید آیین نامه های لرزه ای مبتنی بر طراحی لرزه ای سیستم های سازه ای برمبنای سطوح عملکردی مختلف، ارزیابی اثرات ساختگاه با لحاظ نمودن تؤام سیستم سازه ای در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر می باشد. در این مطالعه تلاش شده است تا با توسعه برنامه ای در محیط نرم افزار مطلب رفتارهای یک بعدی و دو بعدی محیط خاکی بدون حضور سیستم سازه ای، در دو وضعیت خطی و غیرخطی تعیین گردد. برای این منظور درگام نخست پاسخ های میدان آزاد سطح زمین با اعمال تحریک لرزه ای در تراز سنگ بستر و انجام تحلیل فوریه در حوزه فرکانس برای ستون خاک تحت انتشار موج برشی افقی (s-h) صورت می پذیرد. در گام بعد معادلات تعادل برای ستون خاک مفروض با لحاظ نمودن رفتار هیسترزیس آن شامل اثرات تغییرات مدول برشی و مدول میرایی، در حوزه زمان حل می شوند. همچنین جهت مدلسازی دو بعدی محیط خاک از روش المان محدود با فرض کرنش ثابت استفاده می شود. در این راستا سه نمونه خاک با مشخصات مفروض، تحت تحریک لرزه ای ناشی از شتابنگاشت السنترو در تراز سنگ بستر لحاظ شده و پاسخ های سطح آزاد زمین ارزیابی می شوند. نتایج بیانگر آن است که برنامه توسعه یافته از قابلیت مناسبی جهت تخمین اثرات ساختگاه بصورت تحلیل های یک و دو بعدی را دارا می باشد. در ضمن پاسخ های میدان آزاد سطح زمین حاصل از تحلیل یک و دو بعدی محیط خاک مفروض در شرایط خطی از تغییرات ناچیزی بدلیل اثرات ضریب پواسون برخوردار می باشند، اگرچه میزان اختلاف پاسخ ها با لحاظ نمودن رفتار غیرخطی خاک چشمگیرتر می گردند. همچنین پاسخ تغییرمکان میدان آزاد سطح زمین برای نمونه خاک نرمتر و پاسخ شتاب آن برای خاک سخت تر نسبت به تحریک ورودی در تراز سنگ بستر، با تشدید قابل توجهی همراه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها