• دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نسبت به عوامل مؤثر در ارزشیابی استاد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 468
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: شناخت نظرات دانشجویان در مورد ارزشیابی استاد و عوامل مؤثر بر آن و همچنین اطلاع از دیدگاه های آنها در مورد روند اجرایی و اثربخشی ارزشیابی استاد می تواند برنامه ریزان را با نقاط قوت و ضعف آن در دانشگاه آشنا و امکان اصلاح و بهبود کیفیت آن را فراهم نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین نظرات دانشجویان در مورد عوامل مؤثر در ارزشیابی استاد در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد.

  روش ها: در مطالعه ای توصیفی، 423 نفر از دانشجویان دانشگاه مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای پایا و روا مشتمل بر 64 سؤال بسته بود. پرسشنامه ها در محل دانشکده ها توزیع و جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss، به صورت درصد فراوانی، میانگین و آزمون مجذور کای و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج: شصت و پنج و هشت دهم درصد دانشجویان، ارزیابی های دانشجویی را یک منبع معتبر و قابل اعتماد می دانند و اعتقاد دارند دانشجویان در بیان نظراتشان درباره اساتید خود صداقت دارند. قدرت بیان و روش تدریس استاد با میانگین 4.05 به عنوان مهم ترین عامل در تدریس مؤثر و موفق استاد معرفی شده است. با اندکی تفاوت، توان علمی و اخلاق و رفتار استاد با دانشجویان در اولویت های بعدی قرار دارند. بین نظرات دختران و پسران و دانشجویان با معدل تحصیلی بالا و پایین در ارتباط با عوامل مؤثر در ارزشیابی استاد تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: هر سه ویژگی حرفه ای، علمی و فردی استاد با اندکی تفاوت در ارزشیابی استاد توسط دانشجو مهم تلقی شده است. جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در کشور در این زمینه و بهره برداری از نتایج حاصل در جهت تدوین پرسشنامه و روند اجرای ارزیابی ها می تواند در اصلاح اشکالات سیستم ارزشیابی و استاندارد نمودن آن کمک شایانی نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها