• پیشنهاد استانداردهای مناسب کشوری پرستاری و مامایی با اقتباس از استانداردهای بین المللی: مطالعه موردی دوره کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 669
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: استفاده از استانداردهای خارجی برای اعتبار بخشی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی در ایران امری غیر اصولی به نظر می رسد، پژوهشگر با بهره گیری از این استانداردها و نظرات صاحب نظران پرستاری و مامایی در ایران، به تدوین استانداردهای منطبق با شرایط آموزشی در ایران پرداخته است.

  روش ها: این مطالعه به صورت چند مرحله ای در سال های 1384 تا 1385 انجام شد. در مرحله اول، استانداردهای جهانی از طریق اینترنت استخراج، و در مرحله دوم، با بهره گیری از این استانداردها و اظهار نظر اساتید راهنما، استانداردهای مناسب کشور تنظیم شد. در مرحله سوم، از تکنیک دلفی برای نظرسنجی استفاده گردید، بدین ترتیب که 50 نفر دارای معیارهای ورود به مطالعه به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده نظرات آنها در خصوص مطلوبیت استانداردهای پیشنهادی در شرایط آموزشی کشور با کمک پرسشنامه طراحی شده در مرحله دوم سنجیده شد. نتایج توسط روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج: پس از اعمال نظرات صاحب نظران در خصوص انطباق این استانداردها با شرایط کشور، 28 استاندارد و 224 شاخص در دوره کارشناسی ارشد، به عنوان استاندارد نهایی پیشنهاد گردید.

  نتیجه گیری: اکثراستانداردها از وضعیت 90 درصد مطلوبیت برخوردار است و فقط مباحثی نظیر ارائه مدارکی دال بر توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی و یا شایستگی تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، درصد مطلوبیت کمتری داشت. به نظر می رسد عمده ترین علل عدم مطلوبیت آنها، وضعیت آموزش در ایران باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها