همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثرات تعدیلی اورکسین-bبر فعالیت کانال های کلسیمی در نورون های حلزون باغی (helix aspersa)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 676
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: اثرات عملکردی اورکسین بر روی اسپایک های کلسیمی، تحریک پذیری غشای جسم سلولی نورون های حلزون باغی گونه  helix aspersa مورد بررسی قرار گرفتند.

  روش ها: ثبت داخل سلولی تحت شرایط کلمپ جریان به منظور بررسی اثرات اورکسین b- بر شکل موج و خصوصیات الکتروفیزیولوزیک اسپایک کلسیمی انجام شد.

  نتایج: کاربرد اورکسین300) b-  نانو مول) موجب دپلاریزاسیون غشا و از این طریق افزایش تحریک پذیری سلول های عصبی گردید .همچنین موجب کاهش دامنه و طول مدت اسپایک های کلسیمی شد. از طرفی، اورکسین  b- اثر دوگانه ای بر دامنه پتانسیل هیپرپلاریزاسیون متعاقب (ahp) به صورت وابسته به زمان داشت. حداکثر کاهش دامنه 10 ,ahp دقیقه پس از پرفیوژن محلول رینگر کلسیمی محتوی اورکسین 300) b- نانومول) مشاهده شد (p<0.05) و حداکثر افزایش دامنه (p<0.001) ahp پانزده دقیقه بعد ثبت شد. غیر فعال نمودن پروتئین های  g توسط سم سیاه سرفه (pertussis toxin, 100nm) به منظور بررسی دخالت gi/go  در تعدیل فعالیت کانال های کلسیمی توسط گیرنده های حساس به اورکسین b- انجام شد. انکوباسیون گانگلیون ها به مدت 3 تا 6 ساعت توسط سم سیاه سرفه، باعث مهار وقوع دپلاریزاسیون غشا پس از پرفیوژن محیط خارج سلولی توسط محلول رینگر کلسیمی محتوی اورکسین b- شد. هم چنین اورکسین b- بر سلول های عصبی که در معرض سم سیاه سرفه قرار گرفته بودند، نتوانست تاثیر معنی داری بر پارامترهای اسپایک کلسیمی ایجاد کند به جز این که دامنه ahp تحت این شرایط به طور معنی داری (p<0.001) افزایش یافت.

  نتیجه گیری: این داده ها نشان می دهند که اورکسین  b-احتمالاً بر تحریک پذیری غشا سلول های عصبی حلزون اثر می گذارد و در تعدیل فعالیت کانال های کلسیمی و نیز کانال های پتاسیمی وابسته به کلسیم نقش دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم