• اثر ضدالتهابی عصاره الکلی بذر گیاه داتوره در موش های صحرایی نر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 491
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: عدم درمان قطعی و کامل التهاب توسط داروهای شیمیایی، نیاز به تحقیق در این زمینه را با روش ها و داروهای جدید اجتناب ناپذیر کرده است.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر ضدالتهابی عصاره  الکلی بذر گیاه داتوره بر التهاب حاد و مزمن در موش انجام شد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1383 در دانشگاه پزشکی دانشگاه شاهد انجام شد، التهاب با سه روش تزریق فرمالین، گزیلن یا اسید استیک به کف پا، گوش یا داخل صفاق موش ها ایجاد شد. اندازه گیری میزان التهاب با تعیین جذب نوری محلول جدا شده از این اعضا (محلول آبی ایوانس که قبلا به داخل گردش خون تزریق شد) انجام گرفت. برای التهاب مزمن وزن پلیت پنبه ای کاشته شده در ناحیه کشاله ران حیوان پس از 7 روز اندازه گیری شد. در گروه درمان 20 دقیقه قبل از آزمون عصاره با دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم تزریق می شد.

  یافته ها: عصاره الکلی گیاه داتوره، التهاب پا و صفاق را به شکل معنی داری به ترتیب به میزان 2.2%±52.3 و 3.6%±28.8 کاهش داد. مقایسه داده های حاصل از وزن پنبه کاشته شده در ناحیه کشاله ران موش ها نشان داد که التهاب مزمن به میزان کم ولی معنی داری کاهش یافت(p<0.05).

  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عصاره بذر گیاه داتوره به میزان مشخصی در کاهش التهاب مزمن و به میزان بیشتر در کاهش التهاب حاد موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها