• تاثیر به کارگیری مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/17
  • تعداد بازدید: 454
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف: بیماری های مزمن ریوی به عنوان شایع ترین عارضه های مصدومین شیمیایی، می توانند به عنوان عامل ناتوانی در زندگی کاری، نقش خانوادگی و اجتماعی و عملکرد روزانه منجر به کاهش کیفیت زندگی این بیماران شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر به کارگیری مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی انجام گرفت.

  مواد و روش ها: در کارآزمایی بالینی تصادفی شاهدداری که در طی سال های 87-1386 در بیمارستانی در تهران انجام گرفت، 62 مصدوم شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی از بین مراجعین با روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدید. مدل مراقبت پیگیر به مدت دو ماه در گروه آزمون اجرا شد. اندازه گیری کیفیت زندگی با پرسش نامه اختصاصی کیفیت زندگی بیماران ریوی (sgrq) طی مصاحبه ساختار یافته با واحدهای پژوهش در دو نوبت، قبل و بعد از مداخله صورت گرفت.

  یافته ها: میانگین نمرات کیفیت زندگی در تمامی حیطه ها و همچنین میانگین نمره کل کیفیت زندگی در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد پس از مداخلات تفاوت معنی داری داشت (p<0.05). همچنین، بین میانگین نمرات حیطه های کیفیت زندگی و نمره کل کیفیت زندگی، قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت(p<0.05) ؛ در حالی که در گروه شاهد تغییری دیده نشد.

  نتیجه گیری: به کارگیری مدل مراقبت پیگیر تاثیر چشمگیری بر کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی دارد، لذا به کارگیری این مدل در مراقبت از این بیماران توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها