• تاثیر آموزش در چارچوب مدل اعتقاد سلامت بر باورهای بهداشتی، آگاهی و رفتار بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/17
  • تعداد بازدید: 691
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف: این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی در چارچوب مدل اعتقاد سلامت بر باورهای بهداشتی، آگاهی و رفتارهای مراقبت از خود بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر انجام شد.

  روش ها: 64 بیمار تحت عمل جراحی عروق کرونر در مطالعه ای شبه تجربی به روش هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. بعد از تعیین نیازها در چارچوب مدل اعتقاد سلامت، مداخله آموزشی در گروه آزمون صورت گرفت. اطلاعات از طریق تکمیل پرسش نامه محقق ساخته در دو نوبت (قبل از مداخل آموزشی و دو ماه بعد از آن) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و شاخص های مرکزی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: در گروه آزمون افزایش معنی داری در میانگین تهدید درک شده، منافع درک شده از رعایت رژیم غذایی، منافع درک شده از انجام ورزش، آگاهی و شناخت بیماری، آگاهی در مورد رژیم غذایی، آگاهی از انجام ورزش و رفتار مراقبت از خود در انجام ورزش و همچنین کاهش معنی داری در میانگین موانع درک شده از رعایت رژیم غذایی و موانع درک شده از انجام ورزش مشاهده شد. در گروه شاهد، صرفا در افزایش میانگین "آگاهی و شناخت بیماری" و "آگاهی از انجام ورزش" و همچنین کاهش میانگین "موانع درک شده از انجام ورزش" تفاوت معنی دار مشاهده گردید.

  نتیجه گیری: آموزش در چارچوب الگوی اعتقاد سلامت موجب افزایش آگاهی، رفتارهای مراقبت از خود در بعد انجام ورزش و افزایش تهدید درک شده منافع درک شده و کاهش موانع درک شده در انجام ورزش و رعایت رژیم غذایی در بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها