• بررسی تاثیر امگا-3 بر شدت سردرد میگرنی

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/06
  • تعداد بازدید: 1034
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: یکی از مکانیسم های مطرح برای درد میگرن التهاب نوروژنیک است که در اثر برقراری آبشار پروستاگلاندین ها و لکوترین ها ایجاد می شود و به نظر می رسد اسیدهای چرب غیراشباع امگا-3 از طریق تعدیل تولید آنها دارای آثار ضدالتهابی و در نتیجه ضددرد باشد.

  هدف: تعیین اثر امگا-3 بر شد سردرد میگرنی.

  مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی شده، 198 بیمار میگرنی مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان پورسینای رشت از دی ماه سال 1387 تا شهریور ماه 1388 بر اساس معیارهای ihs انتخاب شدند. به مدت 3 ماه به 97 نفر از این بیماران (گروه مورد) روزانه دو کپسول امگا-3 (کلا حاوی 2 گرم) و به 99 نفر دیگر (گروه شاهد) روزانه دو کپسول گلیسرول داده شد. شدت سردرد میگرنی بیماران قبل و بعد از درمان بر اساس معیار midas درجه بندی شد. آنالیز در هر گروه به روش آزمون غیرپارامتر علامتی و مقایسه مقدار تغییر شدت سردرد بین دو گروه به روش آنالیز واریانس از نوع repeated measure anova و با نرم افزار spss نسخه 15 انجام شد.

  نتایج: در این مطالعه 97 بیمار در گروه مورد با میانگین سنی 7.01±26.51 و 99 بیمار در گروه شاهد با میانگین سنی 6.21±24.85 حضور داشتند. دو گروه از نظر سنی (p=0.081) و جنسی (p=1.000) با هم همسان بودند. در گروه مورد شدت سردرد پس از 3 ماه درمان، 35.1% کاهش یافت که از نظر آماری معنی دار بوده (p=0.001) و در گروه شاهد شدت سردرد در همین مدت 20.2% کاهش یافت که از نظر آمار معنی دار نبود (p=0.154). مقدار تغییر شدت سردرد در 2 گروه از نظر آماری دارای اختلاف معنی دار بود (p=0.048).

  نتیجه گیری: امگا-3 در کاهش شدت حملات میگرنی موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم