• مقایسه اثر کلینیکی دهان شویه های پرسیکا و کلرهگزیدین با استفاده از روش متاآنالیز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 660
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: مطالعات مختلفی جهت ارزیابی و مقایسه اثر دهان شویه های پرسیکا و کلرهگزیدین روی پلاک دندانی و ژنژیویت انجام شد هاند که به دلیل محدودیت های اجرایی، حجم نمونه کوچک داشته اند و نتایج حاصل از آنها قدرت آماری کافی ندارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی سیستماتیک مطالعات انجام گرفته با روش متاآنالیز جهت دستیابی به نتایج کامل تر و با قدرت آماری بیشتر می باشد.

  روش بررسی: این مطالعه به صورت متاآنالیز صورت گرفت و جستجوهای کامپیوتری در pubmed و در مجلات و پایاننامه ها جهت یافتن مطالعات انجام گرفت که نتیجه آن یافتن نُه مطالعه بود. تنها مطالعاتی وارد متاآنالیز شدند که به صورت کارآزمایی بالینی در بیماران مبتلا به ژنژیویت کم تا متوسط با شرایط کلینیکی مورد نظر بودند، بیماران به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شده و از دهانشویه های پرسیکا و کلرهگزیدین استفاده کردند. شاخص هایpbi, gi, pi  قبل و بعد از مصرف دهانشویه در آنها اندازه گیری و ثبت شد. تنها چهار مطالعه با تعداد 198 بیمار وارد مطالعه مورد نظر شدند. پس از استخراج نتایج مورد نیاز از مطالعات، همه آنها به صورت میانگین و انحراف معیار تغییرات هر یک از شاخص های کلینیکی جدولبندی شدند و محاسبات آماری جهت ادغام نتایج حاصل انجام گرفت. با استفاده از مدل های آماری اثرات تصادفی و نتایج حاصل از مطالعات ادغام شدند و اثر کلی دهانشویه های کلرهگزیدین و پرسیکا در تغییرات شاخص های کلینیکی مورد ارزیابی به دست آمد.

  یافته ها: اثر کلی دهانشویه ها برای شاخص پلاک 0.34- و برای شاخص لثه ای 0.11- برآورد شد که نشان داد اثر کلرهگزیدین بهتر از پرسیکا بوده است ولی تفاوت معنی داری نداشته اند. شاخص خونریزی از پاپی لثه با روش متاآنالیز 0.24- برآورد شد که تأثیر بیشتر کلرهگزیدین در کاهش این شاخص را نسبت به پرسیکا نشان داد و اختلاف آنها معنی دار بود.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد بتوان از دها نشویه پرسیکا در درمان های کوتاه مدت بیماری های لثه استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم