جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
13 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 13 مقاله
  توضیحات : استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر قابل تزئی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : بهداشت
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها