• بررسی مسائل و چالش های پیش روی بازنشستگان نیروهای مسلح مورد مطالعه: بازنشستگان مستقر در شمال کشور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 1493
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مسائل جامعه با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارند و اثر متقابلی بر یکدیگر می گذارند، از اینرو هر گاه بازنشستگان جامعه در موقعیت گروهی از افراد جامعه که از لحاظ اجتماعی، پیشینه موثری داشته و در خانواده نیز نقش به سزایی دارند دچار مشکلاتی گردند، مشکلات پدید آمده به خانواده ها و سپس جامعه منتقل شده و ممکن است آثار نامطلوبی را در پی داشته باشد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، بررسی برنامه ها و خدمات قبل از بازنشستگی و مسائل و مشکلات پس از بازنشستگی می باشد و این سوال مطرح می شود که برنامه ها و خدمات قبل از بازنشستگی و مسائل و مشکلات بازنشستگان کدامند؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه بازنشستگان یکی از رده های نیروهای مسلح در شمال کشور و برابر با 3600 نفر تعیین گردیده است. که با توجه به فرمول کوکران تعداد 347 پرسشنامه با رروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای توزیع شد و از این تعداد 340 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار lisrel استفاده شده است. بر اساس نتایج رتبه بندی و اولویت بندی مشکلات بازنشستگان به ترتیب شامل: مسائل و مشکلات از بعد رفتاری، مسائل و مشکلات از بعد ساختاری، مسائل و مشکلات از بعد زمینه ای می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها