• مطالعه رابطه بین مدیریت مبتنی بر ارزش، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/08/01
  • تعداد بازدید: 443
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مدیریت مبتنی بر ارزش به دنبال خلق ارزش برای سهامداران است و سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکت ها می باشد. این پژوهش در صدد است تا به بررسی رابطه بین مدیریت بر مبنای ارزش، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1388-1393 به روش داده های ترکیبی بپردازد. نمونه پژوهش به روش حذفی و شامل 134 شرکت می باشد. در این پژوهش مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان متغیر مستقل و سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون چندگانه با نرم افزار ewievs6 برآورد شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین مدیریت بر مبنای ارزش با سرمایه انسانی رابطه معناداری وجود دارد. امّا بین مدیریت بر مبنای ارزش و سرمایه ساختاری رابطه معناداری وجود ندارد. عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها