• بررسی ارتباط بین سیستم تحلیلی مدیریت ارتباط با مشتری در خلق دانش مشتری مطالعه موردی: بانک ملت شعب استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/08/01
  • تعداد بازدید: 630
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تعیین رابطه سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری با خلق دانش مشتری در بانک ملت شعب استان گلستان بوده است. این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربری و جزء تحقیقات توصیفی-همبستگی به حساب می آید. دراین تحقیق سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری بعنوان متغیر مستقل مورد سنجش قرار گرفته اند و رابطه آن با خلق دانش بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک ملت شعب استان گلستان می باشد که 270 نفر را شامل می گردد. نمونه آماری در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان و کرجسی برابر 159 نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. با بررسی فرضیات تحقیق نتیجه به دست آمده نشان می دهد که رابطه معناداری بین مدیریت ارتباط با مشتری با خلق دانش مشتری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها