• بررسی تاثیر رضایت شغلی و وجدان کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان با نقش میانجی گری امنیت شغلی در کارکنان شرکت توزیع نیروی برق همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/08/01
  • تعداد بازدید: 806
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رضایت شغلی و وجدان کاری بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی گری امنیت شغلی است. به منظور رسیدن به هدف تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 180 نفر از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق همدان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های تحقیق را تکمیل نموده اند. به منظور تحلیل داده های حاصله از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار آماری پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج حاصل از شاخص های برازندگی مدل مفهومی، حاکی از برازش مناسب مدل تحقیق بود. تجزیه و تحلیل داده ها حاصل نشان داد که در جامعه آماری مورد نظر متغیر امنیت شغلی در روابط میان رضایت شغلی و وجدان کاری با رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی ایفا می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها