• بررسی مقایسه ای نارسایی های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی با افراد عادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/06/30
  • تعداد بازدید: 606
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  علایم و نشانه های بیماری افسردگی پیامد فعال شدن طرحواره های شناختی منفی می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های نارسایی های شناختی در بیماران افسرده با افراد عادی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، علی مقایسه ای بود. برای این منظور به مراکز مشاوره یاوران رشد، پویش و بزرگمهر در شهر تبریز مراجعه و از بین مراجعه کنندگان افرادی که بر اساس مصاحبه بالینی ساختار یافته و بر پایه ملاک های تشخیص درویر است چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (dsm-iv) توسط روانپزشک و روانشناس متخصص، تشخیص افسردگی دریافت کرده و حاضر به همکاری بودند، 30 نفر مبتلا به اختلال افسردگی و 30 نفر افراد عادی به روش هدفمند و داوطلبانه انتخاب و دامنه سنی افراد از 20 تا 48 سال بود. سپس این دو گروه به پرسشنامه ی نارسایی های شناختی پاسخ دادند و داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره (manova) تحلیل گردید. یافته ها نشان دادند که از مولفه های نارسایی های شناختی: حواس پرتی، حافظه، اشتباهات سهوی، عدم یادآوری اسامی در بیماران افسرده بطور معنی داری بیشتر از افراد عادی می باشد. همچنین نتیجه پژوهش نشان داد بین دو گروه در مولفه های نارسایی های شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.000). بر اساس نتایج این پژوهش، توجه به اهمیت و نقش شناخت و بررسی نارسایی های شناختی می تواند به بهبود سلامت روان و کاهش خطاهای شناختی در افراد افسرده منجر شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها