• مقایسه اثرآموزش پیشگیری از آلودگی به ویروس ایدز توسط گروه همسالان، پزشک و توزیع پمفلت برآگاهی دانش آموزان دختر دبیرستانی کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/03/01
  • تعداد بازدید: 416
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و اهداف: با توجه به افزایش روز افزون موارد hiv در جوانان و اهمیت آموزش در پیش گیری از آن، در این مطالعه اثر سه روش آموزش (توسط پزشک، همسالان و پمفلت) پیشگیری از ایدز در دانش آموزان دختر دبیرستانی ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر کرمانشاه مورد مقایسه قرار گرفت.

  روش کار: تعداد 1500 دانش آموز دختر دبیرستانی پایه سوم به صورت طبقه ای تصادفی از 21 دبیرستان منطقه 3 آموزش و پرورش وارد مطالعه شدند. از مجموع 1500 نفر مورد مطالعه، 498 نفر توسط پزشک عمومی، 502 نفر توسط گروه همسالان و 500 نفر با استفاده از پمفلت ایدز آموزش دیدند. 20 روز پس از اتمام آموزش؛ پس آزمون (پست تست) با استفاده از همان پرسشنامه بعمل آمد. داده های جمع آوری شده با 11.5 spss و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج: دانش آموزان مورد مطالعه 1500 نفر با میانگین سنی 7/±16.78 سال بودند. میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در هر سه گروه مورد مداخله تفاوت معنی دار داشت (0.001(p=. میانگین تغییر نمرات قبل و بعد در گروه آموزش توسط پزشک (3.6±10.7) بیشتر از میانگین تغییر نمرات قبل و بعد از آموزش توسط همسالان (3.4±8.8) و مورد اخیر نیز بیشتر از پمفلت (3.9±7.3) بود و آزمون بون فرونی این تفاوت ها را از نظر آماری معنی دار نشان داد (0.0001(p=.

  نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، آموزش پیشگیری از ایدز توسط پزشکان در افزایش آگاهی دانش آموزان موثرتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها