• بررسی تاثیر حمایت مداوم ماما در طی لیبرو زایمان بر شدت درد زایمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 422
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: شیوع فراوان درد شدید زایمان و عوارض نامطلوب آن بر مادر و جنین، لزوم شناسایی روش های موثر در کاهش درد را ایجاب می کند. یکی از روش های غیر دارویی تسکین درد زایمان، حمایت مداوم مامایی می باشد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر حمایت مداوم مامایی در طی لیبر و زایمان بر شدت درد زایمان انجام گرفت.

  مواد و روش ها:در این کار آزمایی بالینی، تعداد 100 نفر از خانم های اول زا در بخش زایمان بیمارستان امام حسین (ع) شهر زنجان در سال 1386 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و بطور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش افراد گروه آزمون تحت حمایت مداوم ماما (بر اساس دستورالعمل حمایت زایمان طبیعی) شامل حمایت های عاطفی، اطلاعاتی و جسمانی قرار گرفتند و افراد گروه کنترل، فقط مراقبت های معمول بخش زایمان را دریافت نمودند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و چک لیست بود. داده ها با استفاده از آزمون های من ویتنی، t و مجذور کای، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: میزان شدت درد لیبر و درد مرحله دوم زایمان در گروه حمایت شده، کمتر از گروه حمایت نشده بود (به ترتیب 0.002p=، 0.009=p). هم چنین طول مدت لیبر (0.005(p= و مرحله دوم زایمان (0.001(p= در گروه آزمون پایین تر از گروه کنترل بود. بین شدت درد و مشخصات دموگرافیک نظیر سن، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری: حمایت مداوم ماما همراه با رعایت اصول زایمان طبیعی، به میزان قابل توجهی از شدت درد لیبر و زایمان می کاهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها