• بررسی میزان انطباق شغل و شاغل در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/30
  • تعداد بازدید: 314
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش بررسی میزان انطباق شغل و شاغل در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش به تعداد 900 نفر از شاغلین در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد که از میان ایشان، 270 نفر به عنوان نمونه تحقیق و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به روش تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته (39 سوال) استفاده شده است. به منظور برآورد روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و صوری استفاده و به منظور تعیین میزان پایایی پرسشنامه تحقیق، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر 0.82 محاسبه گردید. داده های حاصل از کل آزمون تی تک نمونه ای از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرها است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها