اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی کارایی مدل پردازش اطلاعات اجتماعی در پیش بینی اختلالات رفتاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 1062
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: یکی از روزآمدترین مدل های شناختی در حوزه تعاملات بین فردی، مدل شناختی پردازش اطلاعات اجتماعی می باشد. این مدل از رهگذر تعاملات اجتماعی موفق به بررسی علل و پیشگیری مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان شده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر عبارت از بررسی کارایی مدل پردازش اطلاعات اجتماعی در پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان است.

  روش: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (تحلیل رگرسیون) است. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 100 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه مشکلات رفتاری اخنباخ و داستان های اجتماعی برایان و تورکاسیا بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیره (گام به گام) استفاده شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که مدل پردازش اطلاعات اجتماعی می تواند اختلالات رفتاری را در سطح معناداری 0.0001p≤ پیش بینی کند. به عبارت دیگر، دانش آموزانی که در پردازش اطلاعات اجتماعی نمرات کمتری کسب کرده بودند اختلالات رفتاری را به میزان بیشتر نشان می دادند.

  نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش می توان گفت که مدل پردازش اطلاعات می تواند اختلالات رفتاری کودکان را پیش بینی کند. در مجموع نتایج حاصل از این پزوهش کارآیی مدل پردازش اطلاعات اجتماعی را در پیش بینی اختلالات رفتاری تأیید نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها