• بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی در استان خوزستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 1034
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادرات است. جامعه آماری این تحقیق را 172 شرکت فعال صنایع غذایی استان خوزستان تشکیل می دهد؛ که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، روش نمونه گیری تصادفی ساده ای، 118 شرکت از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شد. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می آید، و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه و روش های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار 18 spss و 8.5 amose بهره گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که عوامل استراتژی های بازاریابی بین الملل (و ابعاد آنان) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادرات دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها