• بررسی نقش عدالت سازمانی و اعتماد در بهبود سطح بهره وری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
  • تعداد بازدید: 791
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عدالت سازمانی برای توصیف نقش عدالت که بطور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد، بکار می رود. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و هم چنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان و هم چنین وجود اعتماد در سازمان نقش بسزایی در بهره وری سازمانی دارد. در این مقاله به بررسی نقش عدالت سازمانی و اعتماد در بهبود سطح بهره وری سازمانی می پردازد. تحقیق انجام شده از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، میدانی می باشد. هم چنین با توجه به هدف، جزء تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق کارکنان یک سازمان که شامل 210 نفر بودند. جهت جمع آوری داده ها پس از بررسی پایایی و روایی از سه پرسشنامه استاندارد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط از نرم افزارهای spss و amos استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد عدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری با بهره وری سازمانی ندارد. ولی اعتماد سازمانی با بهره وری و عدالت سازمانی با اعتماد رابطه مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها