• بررسی نقش تجربه در فرآیند تصمیم گیری مدیران (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی شهر مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 626
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش بررسی نقش تجربه در فرآیند تصمیم گیری مدیران (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی شهر مشهد) می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی پیمایشی می باشد که با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته، ابعاد و مؤلفه های مرتبط با نقش تجربه در فرآیند تصمیم گیری مدیران شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها، پرسشنامه ای مبتنی بر 16 سؤال طراحی گردید و روایی آن از طریق خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن (0.76) می باشد که مورد تائید است. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان و کاربران ارشد بانک کشاورزی شعب شهر مشهد به تعداد 161 مهی باشند، که حجم نمونه طبق فرمول کوکران برابر 113 نیر می باشد که این تعداد به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. و هم چنین جهت پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون t استیودنت تک گروهی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نشان می دهد که تجربه بر فرآیند تصمیم گیری مدیران نقش موثر و معناداری دارد هم چنین ابعاد (همانندسازی در فرآیند تصمیم گیری، افزایش سرعت در فرآیند تصمیم گیری) نیز بر فرآیند تصمیم گیری مدیران نقش مورر و معناداری را دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها