• بررسی تاثیر عوامل فیزیکی در معماری داخلی مطب دندانپزشکی بر میزان اضطراب مراجعین (نمونه موردی مطب های خصوصی دندانپزشکی شیراز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 373
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین تاثیر عوامل فیزیکی در معماری داخلی مطب دندانپزشکی بر میزان اضطراب مراجعین است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به چهار مطب خصوصی دندانپزشکی شیراز بود که 130 مراجعه کننده به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه با هدف بررسی کیفیت عوامل فیزیکی طراحی داخلی معماری و پرسشنامه دندانپزشکی نورمن کوراسکه است که پس از محاسبه ی روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری شد داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 تحلیل شدند اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی همبستگی و آمار استنباطی، تحلیل واریانس و اندازه گیری های مکرر و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که: 1. بین میانگین چیدمان، سرو صدا و پاکیزگی و آراستگی با اضطراب مراجعین رابطه معنا داری وجود دارد. 2. مهم ترین عامل فیزیکی در طراحی داخلی مطب های دندانپزشکی، پاکیزگی و آراستگی است. 3. از دیدگاه مراجعین زن و مرد بین ابعاد مختلف طراحی داخلی مطب های دندانپزشکی تفاوت معناداری وجود ندارد. 4. از دیدگاه مراجعین با سطوح تحصیلی مختلف بین ابعاد طراحی داخلی مطب های دندانپزشکی تفاوت معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها