• رابطه نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهر تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 424
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهر تبریز می باشد. به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد که ابتدا نوع خوابیدن افراد (به شکم، به پهلو، به پشت) و سوالات مربوط به وضعیت ها را مشخص کرده و میزان لوردوز آنان را مورد سنجش قرار می دهد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و t همبسته در سطح معناداری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین دمر خوابیدن، با میزان لوردوز ارتباط معناداری وجود دارد. اما بین خوابیدن به پشت با لوردوز رابطه ای مشاهده نگردید. در نتیجه می توان گفت که خوابیدن روی شکم باعث ایجاد لوردوزدر ناحیه کمر یا سبب تشدید آن می گردد با رعایت اصول صحیح خوابیدن ضمن بالابردن استقامت عضلات تنه آستانه خستگی آن ها را نیز به تعویق انداخت و زمینه پیشگیری و بهبود لوردوز را در افراد به وجود آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها