اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تبیین نظام بهینه انتصاب رؤسای هیئت های ورزشی استان خوزستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/23
  • تعداد بازدید: 280
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  برای انتخاب و انتصاب رؤسای هیئت های ورزشی و برگزیدن شایسته ترین افراد نیاز به معیارها و ملاک هایی است تا افراد واجد شرایط و با لیاقت، تصدی این پست ها را به عهده گیرند. مرور تحقیقات داخلی نشان می دهد که تحقیقاتی در موضوع انتصاب و انتخاب مدیران هیئت های ورزشی در کشور در دسترس نیست. لذا تحقیق حاضر با هدف تبیین نظام بهینه انتصاب رؤسای هیئت های ورزشی استان خوزستان انجام شد. بدین منظور از میان مدیران اداراه کل ورزش و جوانان استان خوزستان و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های تابعه، تعداد 36 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. شناسایی متغیرهای مهم بر اساس روش دلفی و ازطریق مصاحبه با مدیران اداره کل استان انجام شد و بر آن اساس پرسشنامه ای با 27 گویه تنظیم شد که پس از اعتباریابی بین نمونه های انتخاب شده توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری t تک نمونه ای در سطح معناداری 0.05 تحلیل شد. هم چنین رتبه بندی عوامل شناسایی شده با استفاده از روش ahp انجام گردید. نتایج نشان داد که 1-دانش و معلومات حرفه ای، 2-حسن اعتبار حرفه ای، 3-مهارت های مدیریتی، 4-ویژگی های شخصیتی، 5-نگرش و 6-حسن اعتبار عمومی، به ترتیب متغیرهای مهم و موثر در انتخاب و انتصاب رؤسای هیئت های ورزشی استان خوزستان هستند که در این باره اجزای مدل بهینه انتخاب بر اساس شایستگی را تشکیل می دهند. از آن جا که این نتایج با بسیاری از نظریه های شایستگی همخوانی دارد، لذا توجه به این شاخص های شناخته شده لازم به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها