• بررسی معضلات ایمنی در ساخت پروژه قطار شهری اصفهان و حومه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 319
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  از آن جا در ایران انواع پروژه های کوچک و بزرگ ساخت جریان دارد و ایمنی در کار جزو مسائل حائز اهمیت بالا می باشد پژوهش حاضر با محوریت ایمنی انجام گرفت و چون که همه شهرهای بزرگ درگیر ساخت قطار شهری هستند و هم چنین پروژه ساخت قطار شهری طیف گسترده ای از انواع عملیات های عمرانی را شامل می شود و در جریان ترافیک و آمد و شد شهری اجرا می گردد. بنابراین گزینه مناسبی برای بررسی رخدادها و معضلات ایمنی است. از این رو هدف این مقاله بررسی معضلات ایمنی در ساخت پروژه قطار شهری اصفهان و حومه است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل؛ متخصصین کارفرمایان، طراحان و مهندسان سازنده در قطار شهری اصفهان بود (300 نفر). به منظور گردآروی اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل مولفه های؛ آموزشی (15 سوال)، پیمانکاران (23 سوال)، کارفرما (6 سوال)، تجهیزات (15 سوال) و خطای انسانی و حوادث ناگهانی (15 سوال) در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر کارشناسان مربوطه تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه ابعاد بالاتر 0.7 بدست آمد که بیانگر هماهنگی درونی گویه هاو تایید پایایی پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کولموگراف- اسمیرنوف، فریدمن و تحلیل واریانس درون گروهی با کاربرد نرم افزار spss انجام گرفت. نتایج نشان داد؛ میانگین متغیرهای آموزشی، پیمانکاران، کارفرما، تجهیزات و خطای انسانی و حوادث ناگهانی به ترتیب برابر با 3.33، 3.44، 3.40، 3.49 و 3.36 است. بیش ترین دیدگاه ها به ترتیب روی تجهیزات، پیمانکار، کارفرما، خطای انسانی و حوادث ناگهانی و در آخر آموزش بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها