• بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با حجم اقلام تعهدی و میزان سرمایه گذاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 405
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق به بررسی رابطه بن کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ی آماری متشکل از 127 شرکت، در بازه ی زمانی 1390-1395 با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با الگوی اقتصاد پنل دیتا می باشد. نتایج نشان داد بین کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری شرکت ها ارتباط منفی معناداری وجود دارد. به این معنا که افزایش کوته بینی مدیریت موجب کاهش کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری شرکت می شود. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که مدیریت کوته بین منجر به اتخاذ تصمیم های ناکارآمد شده و ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. این شیوه مدیریت دارای اثرات مخربی بر ارزش شرکت خواهد بود و در نهایت فرصت های سرمایه گذاری شرکت از دست می رود. نتایج متغیرهای کنترلی تحقیق نشان داد متغیرهای کنترلی size، roa، cash، mv اثر مثبت و معنادار و متغیر lev اثر منفی بر کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری شرکت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها