• تاثیر 12 هفته دویدن بر ترکیبات بدن و نیمرخ لیپیدی در مردان چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 358
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: فعالیت هوازی خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و چاقی را کاهش می دهد. پس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر ترکیبات بدن، گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق بود.

  روش کار: در این پژوهش، 19 نفر از مردان چاق با bmi ≥ 30 به صورت تصادف و هدفمند به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. قد، وزن، bmi، درصد چربی و نمونه خونی آزمودنی ها جهت اندازه گیری انسولین و گلوکز و مقاومت به انسولین و کلسترول و tg، ldl و hdl اندازه گیری شد. از ابزار قدسنج، دستگاه بادی کامپوزیشن استفاده شد. از آزمون های t، -u من ویتنی و sign test در سطح معنی داری 0.05p< جهت مقایسه داده ها استفاده شد. داده ها بر نرم افزار 19 spss تحلیل شدند.

  یافته ها: پس از 12 هفته تمرین وزن، درصد چربی و bmi به طور معنی داری در گروه تجربی کاهش یافت. تغییرات معناداری در سطح گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین مشاهده نشد. هم چنین در مقادیر کلسترول و ldl، hdl نیز تغییر معناداری مشاهده نشد. اما tg به صورت معناداری کاهش یافت.

  نتیجه گیری:بر اساس یافته ها علی رغم تاثیر تمرینات هوازی بر کاهش وزن و درصد چربی و bmi و tg تاثیر معنی داری بر سطوح گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین و کلسترول و ldl، hdl مردان چاق دیده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها