• عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال در ورزشگاه های فوتبال استان همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 307
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر مایل به حضور هواداران فوتبال در ورزشگاه های فوتبال استان همدان بود.

  روش کار: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی،از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی هواداران فوتبال در ورزشگاه های فوتبال استان همدان طی سال 1396 بودند. با توجه به این که جامعه آماری نامحدود بود، لذا جهت برآورد نمونه های آماری از فرمول کوکران استفاده شد. بدین صورت که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی، در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال، پرسشنامه 31 سوالی علی محمدی و همکاران (1393) و تمایل به حضور هواداران فوتبال پرسشنامه 5 سوالی مگنوس (2008) بود.

  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل تاسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم ها، حضور و حمایت و نیز تعامل و گریز توانستند میزان تمایل به حضور هواداران فوتبال در ورزشگاه های فوتبال استان همدان را پیش بینی نمایند. از طرفی، بعد عملکرد و قدمت تیم ها، بیش ترین تاثیر را بر تمایل حضور هواداران فوتبال در ورزشگاه داشت و بعد از آن به ترتیب عوامل اطلاعات و جذابیت، تاسیسات، حضور و حمایت و نیز تعامل و گریز قرار داشتند.

  نتیجه گیری: تیمی که از قدمت بالایی برخوردار است، اعتبار و منزلت بیش تری در نزد هواداران خود دارد و این قدمت به نوعی با خاطرات و ذهنیات هوادار گره خورده و همین امر منجر می شود که هوادار هر طور که شده دست از حمایت تیم نکشیده و همواره با حضور در ورزشگاه و تشویق تیم خود، آن را حمایت کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها