• بررسی تأثیر جنبه غیررسمی مدیریت منابع انسانی بر یکپارچگی منابع انسانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه شرکت قدس رضوی)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 260
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این مقاله بررسی رابطه بین جنبه غیر رسمی مدیریت منابع انسانی با اعتماد و پکپارچگی منابع انسانی در شرکت قدس رضوی است. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه از مدیران و کارکنان شرکت قدس رضوی است که بر اساس جدول مورگان تعداد حداقل حجم نمونه برابر 175 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای؛ جنبه های غیررسمی تیم های مدیریت منابع انسانی 5 سوال (مالتز و کوهلی، 2000؛ هوگل و پروسرپیو، 2004)، اعتماد 5 سوال (میشرا و میشرا، 1994) و یکپارچگی مدیریت منابع انسانی 21 سوال (کیدرون و همکاران، 2016) مطرح شد. روایی صوری ابزار نیز با استفاده از نظر اساتید متخصص بررسی و تایید کرد. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای؛ جنبه های غیررسمی تیم های مدیریت منابع انسانی (0.812)، اعتماد (0.832) و یکپارچگی مدیریت منابع انسانی (0.891) بالاتر از 0.7 بدست آمد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی پرسشنامه بود. برای بررسی فرضیات، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با کاربرد نرم افزار pls استفاده شد. بر اساس نتایج در سطح اطمینان 95 درصد جنبه های غیررسمی مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد کارکنان و اعتماد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر یکپارچگی مدیریت منابع انسانی داشت. هم چنین جنبه های غیررسمی مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر یکپارچگی مدیریت منابع انسانی و اعتماد کارکنان با ضریب مسیر 0.150 نقش میانجی را در ارتباط بین جنبه های غیر رسمی مدیریت منابع انسانی و یکپارچگی مدیریت منابع انسانی داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها