• گسترش دوچرخه سواری به عنوان راهکاری عملیاتی جهت توسعه پایدار حمل و نقل شهری مطالعه موردی: منطقه 12 تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/21
  • تعداد بازدید: 279
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران (منطقه 12) طراحی و اجرا گردیده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق جمعیت افراد بالای 14 سال تهران (منطقه 12) می باشد که به صورت خوشه ای چند مرحله ای 650 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مطالعه جامع منابع بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روش های رایج مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای spss و amos مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دادکه 3 عامل 61.525 درصد از کل تغییرپذیری متغیرها را شامل می شود. نتایج تحلیل مسیر هم چنین نشان داد که عوامل ایمنی با تاثیر کل 0.421 بیش ترین تاثیر را در توسعه دوچرخه سواری در پی داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها