اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی آموزش مدیریت والدین (pmt) بر کاهش نشانه های برونی سازی شده کودکان 6 تا 11 ساله شهر بوشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 321
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی آموزش مدیریت والدین (pmt) بر کاهش نشانه های برونی سازی شده کودکان 6 تا 11 ساله شهر بوشهر

  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت والدین (pmt) بر کاهش نشانه های برونی سازی شده کودکان 6 تا 11 ساله شهر بوشهر است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان 6 تا 11 ساله شهر بوشهر تشکیل می دهند. حجم نمونه این پژوهش شامل 30 نفر می باشد که از طریق  نمونه گیری خوشه ای بدست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پکیج آموزش مدیریت والدین نریمانی (1393) و نشانه های برونی سازی شده کودکان و نوجوان آخنباخ و همکاران (1991) بود. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که بین  گروه های آزمایش و گواه از لحاظ متغیرهای نشانه های برونی سازی شده تفاوت معنی داری وجود دارد، به عبارت دیگر می توان گفت که آموزش مدیریت والدین (pmt) موجب کاهش نشانه های برونی سازی شده آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود. میانگین نمره هر یک از مولفه های نشانه های برونی سازی شده یعنی قانون شکنی و پرخاشگری در آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون کمتر از گروه گواه می باشد، به عبارت دیگر می توان گفت که آموزش مدیریت والدین(pmt) موجب کاهش مولفه های نشانه های برونی سازی شده (قانون شکنی و پرخاشگری) در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها