همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر کاهش اهمال کاری و ارتقای انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر مدارس خاص مقطع دوم متوسطه شهر اندیمشک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 438
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر کاهش اهمال کاری و ارتقای انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر مدارس خاص مقطع دوم متوسطه شهر اندیمشک

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر کاهش اهمال کاری و ارتقای انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر مدارس خاص مقطع دوم متوسطه شهر اندیمشک بود. روش این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده که از طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه گواه استفاده شده بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی دوم مدارس خاص در شهرستان اندیمشک بود که در سال تحصیلی 96-97 در سه مدرسه نمونه دولتی، تیزهوشان و شاهد مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بود. پیش از اجرای مداخله، هر دو گروه پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی و انگیزه پیشرفت را تکمیل کرده و بلافاصله پس از اجرای مداخله نیز پرسشنامه های ذکرشده مجدداً توسط آزمودنی های هر دو گروه تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد میان گروه آزمایش و گواه پس از اجرای مداخله آزمایشی تفاوت معناداری وجود داشت؛ بنابراین مصاحبه انگیزشی موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان شده بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم